1. നിശാഗമം

  1. നാ.
  2. രാത്രിയുടെ വരവ്
 2. നിഷ്കാമം

  1. വി.
  2. ആഗ്രഹം കൂടാതെ
  3. നിസ്വാർഥമായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക