1. നിശാചർമം

    1. നാ.
    2. ഇരുട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക