1. നിശാമനം

  1. നാ.
  2. കേൾക്കൽ
  3. കാഴ്ച
 2. നിശമനം

  1. നാ.
  2. കേൾക്കൽ
  3. അറിയൽ, കാണൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക