1. നിശാരണം1

  1. നാ.
  2. കൊല
 2. നിശാരണം2

  1. നാ.
  2. രാത്രിയുദ്ധം
 3. നിശരണം

  1. നാ.
  2. നിശാരണം, കൊല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക