1. നിശാരാശികൾ

    1. നാ.
    2. നിശാബലരാശികൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക