1. നിശിചരൻ

  1. നാ.
  2. രാക്ഷസൻ
 2. നിശാചരൻ

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
  3. പിശാച്
  4. കള്ളൻ
  5. രാക്ഷസൻ
  6. രാത്രിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക