1. നിശുംഭൻ

    1. നാ.
    2. ഒരു അസുരൻ
    3. കൊലയാളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക