1. നിശ്ചലതത്ത്വം

    1. നാ.
    2. മാറ്റമില്ലാത്ത ഉണ്മ, ശാശ്വത സത്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക