1. നിശ്ചലാംഗം

    1. നാ.
    2. പർവതം
    3. പാറ
    4. ഒരിനം കൊക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക