1. നിശ്ചിത

    1. വി.
    2. നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട
    3. വിധിക്കപ്പെട്ട
    4. ക്ലിപ്തമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക