1. നിശ്ചിത്യ

    1. അവ്യ. വ്യാക.
    2. നിശ്ചയിച്ചിട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക