1. നിശ്ചിന്ത

    1. വി.
    2. ചിന്തയില്ലാത്ത, ഒരു ക്ലേശവും ഇല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക