1. നിശ്ശങ്കം

  1. അവ്യ.
  2. സംശയമില്ലാതെ, ഭയമില്ലാതെ
 2. നിഷണ്ണകം

  1. നാ.
  2. ഇരിപ്പ്
  3. ആസനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക