1. നിശ്ശബ്ദം

    1. അവ്യ.
    2. ശബ്ദമില്ലാതെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക