1. നിശ്ശരണ

    1. വി.
    2. ശരണമില്ലാത്ത, ആശ്രയമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക