1. നിശ്ശാഖ

  1. വി.
  2. ശാഖകളില്ലാത്ത
 2. നാശക

  1. വി.
  2. നശിപ്പിക്കുന്ന
 3. നിശ്ശോക

  1. വി.
  2. ശോകമില്ലാത്ത, ക്ലേശമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക