1. നിശ്ശൂന്യ

    1. വി.
    2. ഏറ്റവും ശൂന്യമായ, ഒന്നും ഇല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക