1. നിശ്ശേഷം

    1. അവ്യ.
    2. മിച്ചമില്ലാതെ, മുഴുവനും
  2. നിശേശം

    1. നാ.
    2. കർപ്പൂരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക