1. നിശ്ശ്വസനം

    1. നാ.
    2. നിശ്വസിക്കൽ, നെടുവീർപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക