1. നിശ്ശ്വസിക്കുക

    1. നാ.
    2. നെടുവീർപ്പിടുക
    3. വായുവിനെ മൂക്കിലൂടെ ഉള്ളിലേക്കു വലിക്കുകയോ പുറത്തേക്കു വിടുകയോ ചെയ്യുക
    4. പ്രയാസപ്പെട്ട് തീവ്രമായി ശ്വസിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക