1. നിഷംഗഥി

  1. നാ.
  2. ആലിംഗനം
  3. വില്ലാളി
  4. തേരാളി
  5. തേര്
  6. മൽ
 2. നിഷംഗധി

  1. നാ.
  2. വ്വാളുറ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക