1. നിഷൂദനം

  1. നാ.
  2. കൊല, വധം
 2. നിഷദനം

  1. നാ.
  2. നിഷദം, സപ്തസ്വരങ്ങളിൽ ഏഴാമത്തേത്
 3. നിഷേധനം

  1. നാ.
  2. നിഷേധിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക