1. നിഷൂദനൻ

    1. നാ.
    2. കൊല്ലുന്നവൻ, കൊന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക