1. നിഷേധക

    1. വി.
    2. നിഷേധിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക