1. നിഷേധനാമാംഗം

    1. നാ.
    2. ക്രിയയുടെ നിഷേധരൂപത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പേരെച്ചം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക