1. നിഷേധി

  1. നാ.
  2. നിഷേധിക്കുന്നവൻ
  3. ധിക്കാരി, മര്യാദകെട്ടവൻ
 2. നിശാത

  1. വി.
  2. മൂർച്ചവരുത്തിയ
 3. നിശിത

  1. വി.
  2. മൂർച്ചവരുത്തപെട്ട
  3. പ്രരിക്കപ്പെട്ട
 4. നിഷത്ത്

  1. നാ.
  2. യാഗദീക്ഷ
 5. നിഷാദി1

  1. നാ.
  2. നിഷാദവർഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീ
 6. നിഷാദി2

  1. നാ.
  2. ആനക്കാരൻ
  3. ഇരിക്കുന്നവൻ
  4. കിടക്കുന്നവൻ
 7. നാശിത

  1. വി.
  2. നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട
 8. നൈഷാദ

  1. വി.
  2. നഷാദനെ സംബന്ധിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക