1. നിഷേവക

    1. വി.
    2. അനുസരിക്കുന്ന
    3. അഭ്യസിക്കുന്ന
    4. പരിചരിക്കുന്ന
    5. അനുഭവിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക