1. നിഷ്കപട

    1. വി.
    2. കാപട്യമില്ലാത്ത, നേരേയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക