1. നിഷ്കര

    1. വി.
    2. നികുതിയില്ലാത്ത
  2. നാശകാരി

    1. നാ.
    2. നാശമുണ്ടാക്കുന്നവൻ, നശിപ്പിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക