1. നിഷ്കരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. സാധിക്കുക
    3. ഇല്ലാതാകുക
    4. ഒരുക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക