1. നിഷ്കരുണ

  1. വി.
  2. കരുണയില്ലാത്ത
 2. നിഷ്കാരണ

  1. വി.
  2. കാരണമില്ലാത്ത
  3. ഉദ്ദേശ്യമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക