1. നിഷ്കല

    1. വി.
    2. നിഷ്കള
  2. നിഷ്കുല

    1. വി.
    2. കുലമില്ലാത്ത, സന്തതിയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക