1. നിഷ്കളൻ

    1. നാ.
    2. ഈശ്വരൻ
    3. വൃദ്ധൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക