1. നിഷ്കള1

  1. വി.
  2. അംഗഭംഗംവന്ന
  3. കലകളില്ലാത്ത
  4. ക്രമമായി എല്ലാ കലകളും നശിച്ച
  5. വീര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട
 2. നിഷ്കള2

  1. നാ.
  2. പ്രസവിക്കാൻ കഴിവില്ലാതായവൾ
 3. നിഷ്കളി

  1. നാ.
  2. നിഷ്കള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക