1. നിഷ്കാമകർമം

    1. നാ.
    2. ഫലേച്ഛകൂടാതെ ചെയ്യുന്ന കർമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക