1. നിഷ്കാമുക

    1. വി.
    2. ലൗകികകാര്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത, വിരക്തിയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക