1. നിഷ്കാരുണ്യം

    1. നാ.
    2. കാരുണ്യമില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക