1. നിഷ്കാലനം

    1. നാ.
    2. കൊല
    3. തുരത്തൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക