1. നിഷ്കുടം

  1. നാ.
  2. അന്ത:പുരം
  3. വയൽ
  4. വാതിൽ
  5. മരപ്പൊത്ത്
  6. വീട്ടുമുറ്റത്തുള്ള പൂങ്കാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക