1. നിഷ്ക്രാന്ത

    1. വി.
    2. നിഷ്ക്രമിച്ച
    3. പുറത്തു വന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക