1. നിഷ്ക്വാഥം

    1. നാ.
    2. തിളപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക