1. നിഷ്കർമം

  1. നാ.
  2. ശ്രദ്ധ
  3. വലിച്ചെടുക്കൽ
  4. നിശ്ചയം
  5. സാരാംശം
  6. മുഖ്യവിഷയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക