1. നിഷ്ടപനം

    1. നാ.
    2. കത്തിക്കൽ
    3. എരിച്ചോ ഉരുക്കിയോ ശുദ്ധിചെയ്യൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക