1. നിഷ്ടപ്തം

    1. നാ.
    2. പാകം ചെയ്തത്
    3. ഉരുകിയത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക