1. നിഷ്ടാനകം

    1. നാ.
    2. മുറുമുറുപ്പ്
    3. അലർച്ച
    4. മർമരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക