1. നിഷ്ട്യ

    1. വി.
    2. അപരിചിതമായ
    3. ബാഹ്യമായ
    4. വിദേശത്തുനിന്നു വന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക