1. നിഷ്ഠാവാൻ

    1. നാ.
    2. നിഷ്ഠയുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക