1. നിഷ്ഠൂരം

    1. നാ.
    2. പരുഷവാക്ക്
    3. ക്രൂരമായത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക