1. നിഷ്ഠൂരത, -ത്വം

    1. നാ.
    2. ക്രൂരത
    3. കാഠിന്യം
    4. പാരുഷ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക