1. നിഷ്ഠ്യൂതം

    1. നാ.
    2. തുപ്പൽ
    3. അശുദ്ധവസ്തു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക